Privacy Verklaring
De Rijschool Combinatie , gevestigd aan Ringvaart 129, 3124 PB, Schiedam , is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.derijschoolcombinatie.com
Ringvaart 129
3124 PB Schiedam +31 6 20 596 043
James van den Broeke is de Functionaris Gegevensbescherming van De Rijschool Combinatie hij is te
bereiken via jamesvandenbroeke@hotmail.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Rijschool Combinatie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze website verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Woonplaats
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
jamesvandenbroeke@hotmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Rijschool Combinatie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming
De Rijschool Combinatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van De Rijschool Combinatie) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Rijschool Combinatie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
De Rijschool Combinatie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2 Privacy Verklaring

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Rijschool Combinatie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Rijschool Combinatie en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar jamesvandenbroeke@hotmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
De Rijschool Combinatie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Rijschool Combinatie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met James van den Broeke
via jamesvandenbroeke@hotmail.com